• צו רישוי עסקים הינו רשימת עסקים החייבים רישוי עסק על פי חוק רישוי עסקים.
• חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי.
• צו רישוי עסקים תשנ"ה- 1995 קישור לחוק בו נכללים עסקים שלגביהם נקבעה חובת רישוי.

העיסוקים המופיעים בצו מחולקים לעשר קבוצות:
קבוצה 1 : בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
קבוצה 2 : דלק ואנרגיה
קבוצה 3 : חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4 : מזון
קבוצה 5 : מים ופסולת
קבוצה 6 : מסחר ושונות
קבוצה 7 : עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8 : רכב ותחבורה
קבוצה 9 : שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10 : תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים

את פירוט רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק ניתן למצוא בתקנות רישוי עסקים (התשסא - 2000) הוראות כלליות
אם יש ספק באשר לצורך ברישיון עסק, יש אפשרות לקבל תשובה מוסמכת בכתב/בדוא"ל ממחלקת רישוי עסקים.
לפרטים נוספים על חוק רישוי עסקים הכנסו לאתר משרד הפנים

גורם מוסמך ארצי לדון בהשגות עפ"י סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968