מלגת מועצה אזורית מרום הגליל תשע"ט 2019


קריטריונים להגשת הבקשה: 

  1. סטודנט/ית לתואר אקדמאי, הלומד/ת במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  2. סטודנט/ית תושב/ת מרום הגליל שנתיים לפחות, הלומד/ת ב"אלימה", זכאי/ית ל50% מגובה המלגה.
  3. סטודנט/ית המשלם/ת שכר לימוד הנמוך מ-מגובה המלגה50% ₪, זכאי/ת ל עד 5000 סטודנט/ית הפורש/ת מהלימודים לאחר הגשת הבקשה מחויב/ת להודיע על כך למרכז הצעירים.
  4. על הסטודנט/ית להתחייב לבצע שעות שנתיות תמורת המלגה, ההתחייבות תתבצע לפני 15 מתן המלגה ובהתאם לשיבוץ שיימסר על ידי מרכז הצעירים.
  5. סטודנט אשר לא ביצע שעות התנדבות אשתקד לא יוכל להגיש בקשה עד לביצוע שעות ההתנדבות.

פרטים אישיים

מצב משפחתי: * שדה חובה

לימודים

שנת לימוד: * שדה חובה

סוג תעודה: * שדה חובה

שרות צבאי

האם שרתת בצה"ל? * שדה חובה

אישור

  • הריני מאשר/ת ומצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים מלאים ומעודכנים, ידוע לי כי במסירת פרטים לא נכונים אני צפוי/ה לעונש הקבוע בחוק.
  • אני מייפה בזאת את נציגי המועצה האזורית מרום הגליל לבדוק כראות עיניה את כל הפרטים שמסרתי בטופס זה.
  • ידוע לי כי התנאי לקבלת מלגה מהרשות המקומית, הינו התחייבות לפעילות קהילתית בהיקף של 15 שעות.
  • ידוע לי כי במידה ולא מילאתי את כל סעיפי שאלון זה ו/או לא צירפתי את כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 1/3/19 בקשתי לא תבוא כלל לדיון.

לטופס הבקשה יש לצרף את האישורים הבאים :

Browser not supported