1. מה כולל מידע מקדמי?
חוקים ותקנות רלוונטיים.
הסבר מפורט על תהליך הרישוי.
חו"ד לעניין שימושים מותרים עפ"י תב"ע ועפ"י היתר בניה מצב משפטי מפורט (נוכחי והיסטורי) של מיקום העסק.
2. כיצד מגישים בקשה למידע מקדמי?
לצורך קבלת מידע מקדמי עליך להגיש בקשה ותוכניות עסק לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שממנו מבוקש המידע (למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות).
יש להגיש למתאמת המידע את הבקשה באמצעות טופס בקשה לרישיון עסק | בקשה לפתיחה / חידוש רישיון עסק - טופס מקוון

הבקשה למידע מקדמי כרוכה בתשלום אגרה, קבלת שובר התשלום והתשלום עצמו באמצעות מח' גבייה של המועצה.
יש לצרף לבקשה תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק לבקשה לרישיון עסק - 
תרשים סביבה,מפה מצביתתכנית עסק 
מח' רישוי או גורמי האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.
3. כיצד מתקבל המידע המקדמי?
המידע המקדמי יוגש אליך בכתב תוך מקסימום 30 יום, מיום הגשת הבקשה ומהגשת תוכניות העסק כמפורט לעיל.
רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת. הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.