חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, קובע את תהליך רישוי העסקים
החוק מסמיך את שר הפנים לקבוע צווים ותקנות לרישוי עסקים, על מנת להגן על טובת הציבור, תוך שמירה על המטרות המוגדרות בסעיף 1 לחוק:

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים.

5. מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

6. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

7. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות.