רישום מקוון למאגר דיגיטלי של יועצים

הודעה על פתיחת מאגר מומחים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות

המועצה האזורית מרום הגליל (להלן:" המועצה ") מזמינה בזאת אנשי מקצוע ונותני שירותים מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר היועצים של המועצה למתן שירותים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים (להלן "המאגר").

כללי

 1. מאגר זה מיועד לאפשר למועצה להפעיל מומחים, יועצים ומתכננים, בין היתר בהתאם לאמור בתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)התשי"ח-1958 וכן לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 וכן בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 - נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות.
 2. מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות הדוא"ל תוך צירוף המסמכים הנדרשים והכל כמפורט במסמך זה להלן.
 3. יודגש, כי אין בפרסום הודעה זו ובפתיחת המאגר בכדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי ממגישי המועמדות למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא. למניעת ספקות, יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
 4. מאגר המומחים יפורסם באתר המועצה ויעודכן מעת לעת. למועצה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.
 5. המועצה רשאית מעת לעת להוסיף לרשימה, ספקים/נותני שירותים אשר יפנו לאחר מועד הסגירה של ההליך ובתנאי שהם עומדים בקריטריונים הנדרשים בהליך  זה ולאחר שאושרו ע"י וועדת ההתקשרויות של המועצה.
 6. אין בפתיחת המאגר בכדי לגרוע מסמכות המועצה לבצע הליך מכרזי או אחר לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין.
 7. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
 8. יודגש, כי גם יועצים שלהם התקשרות עם המועצה, נכון למועד פרסום פניה זה, ואינם רשומים במאגר היועצים של המועצה, נדרשים להגיש בקשה לרישום במאגר המעודכן, ככל שיש ברצונם להירשם במאגר ולעבוד עם המועצה בעתיד.

סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות

 1. רישום למאגר יעשה על ידי מילוי הטופס המקוון בקישור הבא
 2. על המועמדים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן. וזאת עד לא יאוחר מיום 30/11/2022.
 3. ככל שמדובר בתאגיד, עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, אשר ישמש כאיש הקשר ונציג התאגיד כלפי המועצה. על המבקש התאגיד לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון, ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.
 4. מבקש אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי לסמנם כחלק מתהליך הרישום.

תנאי סף כלליים לרישום במאגר המומחים

יכלל במאגר רק מי שכעומד בכל התנאים הבאים:

 1. ניסיון מוכח בתחום אליו מבקש היועץ להצטרף של 3 שנים לפחות.
 2. תואר אקדמי רלוונטי ו/או רישיונות לעיסוק במקצוע, הנדרשים על פי הדין.**
 3. ביצוע עד מסירה של שלושה פרויקטים לפחות בישראל בתחום הייעוץ המבוקש, במהלך שלוש השנים האחרונות.
 4. תנאי הסף שפורטו לעיל הינם תנאים כלליים, בהם על כל מבקש לעמוד. ככל שבתחום התמחות מסוים מצוינים במסמך זה תנאים נוספים, יהיה על המבקש לעמוד הן בתנאים הכלליים והן בתנאי הנוספים המבוקשים באותו תחום התמחות כמפורט להלן.

** יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות ההשכלה בחו"ל, נדרשים להציג תעודת שקילות תואר מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה

המועמדים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 1. פרופיל משרד המתאר את המשרד/המועצה וקורות חיים של בעלי המועצה, המועמד מטעמה או המבקש.
 2. העתק תעודה המעידה על תואר אקדמאי רלוונטי.
 3. העתק רישיון לעיסוק בתחום הייעוץ בתוקף (ככל שנדרש).
 4. הוכחת ניסיון של שלוש שנים בתחום המבוקש.
 5. תיאור של שלושה פרויקטים שבוצעו במהלך שלוש השנים האחרונות, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד. יש לכלול את פרטי הממליצים, לרבות שם מלא, תפקיד וטלפון.
 6. תצהיר חתום בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים
 7. הצהרה על שמירת סודיות חתום.
 8. אישור על ניהול פנקסי חשבונות.
 9. תעודת עוסק מורשה.
 10. לתאגיד - תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה.
 11. תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי.

לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ – לחצו כאן

מובהר, כי רשימה זו איננה סופית והמועצה תהיה רשאית בכל שלב להרחיבה ו/או לצמצמה ו/או לשנותה ו/או לשנות את התנאים בה והכל בכפוף לדין ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 - נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או עפ"י כל הליך אחר המאושר בדין.

צירוף למאגר המומחים

 1. נציגי המועצה הרלוונטיים יבדקו את עמידת הפניות בתנאי סף, התאמה לתחום הייעוץ ותקינות המסמכים שנשלחו, ובאם הפנייה תימצא תקינה בהתאם למפורט במסמך זה, תאשר המועצה את הכללתו של הפונה במאגר, באמצעות וועדת ההתקשרויות שלה, הכוללת בין השאר את גזבר המועצה, מנכ"ל המועצה, היועמ"ש למועצה. למען הסר ספק יובהר, כי הסמכות היחידה והסופית לאישור או לפסילת מועמדות הינה של ועדת ההתקשרויות של המועצה בלבד.
 2. למועצה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מועמד למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המועמד עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים לעיל, והכל בהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות של המועצה, לשיקולי המועצה ולצרכיה ולמשל בגין ניסיון עבר שלילי עם הפונה וכו'. הפונה מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות המועצה כאמור. למועצה שמורה זכות הברירה, כחלק מהליך בחירת מועמדים, לראיין מספר מועמדים מתוך המאגר.
 3. המועצה תהא רשאית לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים מהמועמד, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המועמד בטופס המקוון, לצורך קבלת המלצות.
 4. על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו. לדוגמא: עזיבת עובד מפתח בעל התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר.
 5. התקשרות עם היועצים הרשומים במאגר תתבצע בהתאם להנחיות לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 - נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או עפ"י כל הליך אחר המאושר בדין.
 6. תנאי לתחילת עבודתו של יועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 ובמידת הצורך, על פי החלטת היועמ"ש למועצה, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת היועץ עליו.
 7. יועצים אשר נרשמו במאגר היועצים של המועצה, יחולו עליהם כל הכללים החלים על רישומם במאגר המועצה בשינויים המחויבים.