מבקר המועצה פועל מכוח סעיף 145 לצו המועצות המקומיות המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו, נגישותו למסמכים ולמאגרי מידע.

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה (או בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן) דוח על ממצאי הביקורת שערך. בעת הגשת הדוח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת.

תפקידי המבקר:  

  1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
  3. לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
  5. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה

דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול המוגדר בצו המועצות המקומיות.

יניב זימן
מבקר המועצה
04-6919881